اومتیتی پیشنهاد آرسنال را رد کرد
  • بعد از آنکه ساموئل اومتیتی به دلیل مصدومیتی دشوار برای مدتی زیاد از ترکیب بارسا دور بود، وی اخیرا به ترکیب ثابت تیمش بازگشته است، اما عملکرد ضعیف اومتیتی در هفته های اخیر باعث افزایش انتقادات از او شده است.