اولین مرحله از اجرای طرح سراسری برخورد با اراذل و اوباش