امضا تفاهم نامه همکاری بين دانشگاه مازندران و دانشگاه فرانسوی