افزایش حداقل سن ازدواج
  • نظر مراجع علما در خصوص طرح افزایش سن ازدواج

    بسیج دانشجویى دانشکده روانشناسى و علوم تربیتى دانشگاه تهران براى اطلاع از نظر مراجع عظام تقلید پیرامون طرح افزایش حداقل سن ازدواج با استفتائاتى که از ایشان داشته است، نظر این بزرگواران را جویا شده است.