اشغال حکومت های کشورهای اسلامی توسط قدرت های استکباری