استعفای جمعی از دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه