از اوج گیری راست گرایان افراطی تا همه پرسی های استقلال طلبانه