اتحادیه کانون وکلای دادگستری ایران و شرکت بیمه کوثر