آفت كرم خراط
  • شهرام پیشه ور مورد بررسی قرار داد:

    مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در چهارمین جلسه ستاد گیاهپزشکی استان همدان با موضوع آفت کرم خراط، علل طغیان آفت کرم خراط را مورد بررسی قرار داد.