رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد گفت: برای فرهنگسازی و آموزش خانواده ها باید از مجالس وعظ استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، در بیست و هشتمین نشست کانون تفکر سلامت اجتماعی دانشگاه یزد که با حضور دبیر و سایر اعضای کانون تفکر در پردیس آزادی برگزار شد، روشهای اثربخش در حوزه آموزش خانواده مورد بررسی قرار گرفت.

ونوس عامری رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد بر لزوم ذکر چرایی آموزش خانواده به عنوان راهکاری برای بهبود خانواده در بیانیه تاکید کرد.

وی تصریح کرد: بایستی به تفاوت آموزش و فرهنگسازی توجه کرد و از ابزارهای غیر مستقیم آموزشی نظیر رسانه و فضای مجازی جهت فرهنگسازی و تغییر رفتار در خانواده استفاده کرد.

وی در مورد فرصت استفاده از مجالس وعظ و مراسم مذهبی در حوزه آموزش خانواده عنوان کرد: مجالس وعظ در کنار فرصتی که ایجاد می‌کند، می‌تواند با توجه به محتوای ذکر شده در این مجالس، چالش نیز باشد و بایستی به این موضوع دقت و محتوای مناسب با آموزش خانواده توسط وعاظ ارائه شود.

وی بر لزوم بررسی چالشهای برنامه های آموزش خانواده در بیانیه تاکید کرد.

راحله سادات حسینی کارشناس دبیرخانه کانونهای تفکر بر لزوم استفاده از فرصتها، در ارائه راهکار تاکید کرد. به گفته وی بایستی بر مخاطبین مجالس وعظ که تا چه حد با گروه هدف آموزش خانواده از جمله جوانان تطابق دارند، نیز توجه نمود.