استاندار یزد گفت: حمایت اجتماعی از کودکان به خاطر اینکه در معرض آسیب های مختلف هستند، موضوع اساسی است و باید به خاطر شرایط زمان و مکان همه همکاری کند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد علی طالبی استاندار یزد در کنفرانس حقوق کودک در یزد گفت: توجه به حقوق کودکان و نوجوانان از جمله مسائل مهمی است که پرداختن به آن به همکاری تمام دستگاه ها، مردم، خانواده ها و تشکل ها نیاز دارد.

طالبی افزود: حمایت اجتماعی از کودکان به خاطر اینکه در معرض آسیب های مختلف هستند، موضوع اساسی است و باید به خاطر شرایط زمان و مکان همه همکاری کند.

استاندار یزد تصریح کرد: بی توجهی به حقوق کودکان می تواند خود منشا بخش زیادی از آسیب ها و ناهنجاری ها باشد و برای پیشگیری از آن همه مسئول هستند.

طالبی همکاری و حمایت سمن ها و همچنین خیران و بخش خصوصی در کنار برنامه مشترک دستگاه های اداری را بسیار ضروری دانست و تاکید کرد: باید حقوق کودکان همواره مدنظر قرار گیرد.

وی ایجاد حساسیت به موضوع حقوق کودکان و همچنین آشنایی مردم و خانواده ها به وظایفشان نسبت به کودک را در کاهش بخش زیادی از آسیب ها در این حوزه مهم موثر و ضروری دانست.