برداشت گل محمدی در مهریز نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشت.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، برداشت گل محمدی در 25 هکتار از باغات مهریز امسال 30 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشت.

بارندگی و شرایط مناسب آب و هوایی منطقه موجب افزایش برداشت این گل در دهستان میانکوه و روستای منشاد شد.

کار برداشت توسط 200 نفر از کشاورزان مهریزی به مدت 2 ماه ادامه دارد و از هر هکتار حدود سه تن گل برداشت می شود.