معاون سیاسی و امنیتی فرماندار میبد گفت: باید با توان فعالیت ها در حوزه زیلو تداوم و استمرار داشته باشد و حمایت خیران اهداف خوشه زیلو را پیش برد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، علیرضا ابوالحسنی معاون سیاسی و امنیتی فرماندار میبد در نشست خوشه زیلو با اشاره به اینکه فرمانداری شهرستان میبد و ارگان های مرتبط بازوی اجرایی خوشه زیلو هستند، افزود: با توجه به احیای زیلو و رونق تولید آن در حال حاضر و نیز با عنایت به زحمت هایی که اجداد و نیاکان ما برای ماندگاری زیلوی میبد کشیده اند به وجود خوشه زیلو نیاز است تا در قالب آن مسائل و مشکلات مرتبط به زیلو دنبال شود.
وی به لزوم برگزاری کارگروه زیلو هر ماه یک بار اشاره کرد و تصریح کرد: باید با توان فعالیت ها در حوزه زیلو تداوم و استمرار داشته باشد و با اعتماد سازی و جلب کردن اعتماد زیلوبافان و نیز حمایت خیران اهداف خوشه زیلو را پیش برد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار میبد همچنین اهمیت آموزش در این حوزه را یادآور شد و گفت : باید همراه با آموزش دادن افراد با همکاری فنی حرفه ای از ظرفیت ها استفاده کرد و نیز داشتن یک تیم نمایشگاهی نیز مورد توجه قرار گیرد.