مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان یزد گفت: نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های سازمان های جهاد کشاورزی و آب وفاضلاب استان یزد می تواند مصداقی برتاثیر مثبت این طرح در مدیریت مصرف آب و همراهی کشاورزان با این طرح باشد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، محمد مهدی جوادیان زاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با اشاره به اینکه تاکنون 50 درصد چاه های کشاورزی استان یزد به کنتورهوشمند مجهز شده اند، اظهار داشت: برخی از کشاورزان به نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه ها اعتراض دارند و خواستار تحویل حجمی آب هستند که این امر تنها با نصب صددرصدی کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی استان یزد میسر خواهد بود.

محمدمهدی جوادیان زاده ادامه داد: نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های سازمان های جهاد کشاورزی و آب وفاضلاب استان یزد می تواند مصداقی برتاثیر مثبت این طرح در مدیریت مصرف آب و همراهی کشاورزان با این طرح باشد.

وی با اشاره به اینکه نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی در سال 96 متوقف شده است، خواستار پیشرفت دوباره این طرح شد و افزود: بیش از نیمی از چاه های صنعتی استان یزد به کنتورهای هوشمند مجهز شدند و هزینه های آن در قالب تعرفه از صاحبان آن ها اخذ شد اما در مورد چاه های کشاورزی نمی توان از این راهکار استفاده کرد.

جوادیان زاده در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تحقیقات نشان داده اگر در توسعه شبکه های آبیاری نوین و افزایش راندمان آب مدیریت هماهنگی وجود نداشته باشد، حجم اضافه آب  به توسعه کشت منجر شده و مصرف آب را افزایش خواهد داد به همین دلیل لازم است بین شرکت آب منطقه ای یزد و سازمان جهاد کشاورزی استان، هماهنگی هایی در خصوص این مسئله صورت پذیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد در پایان خواستار همکاری سازمان آب وفاضلاب شهری و روستایی در اولویت قرار دادن نصب کنتورهای هوشمند در اعطای مجوزهای جدید حفر چاه شد.

گفتنی است: بازخوانی قوانین مربوط به نصب کنتورهای هوشمند، تعیین شاخص هدررفت آب در کشاورزی، کیفیت کنتورها، نحوه خرید کنتور و ارائه تسهیلات به کشاورزان از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.