رییس سازمان جهادانشگاهی استان یزد گفت: آموزش‌ عالی جهاددانشگاهی یزد در قالب دانشگاه علم و هنر به عنوان بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی استان یزد با بیش از 7000 دانشجو در قریب 97 کدرشته در حال فعالیت است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مهدی باصولی رییس سازمان جهادانشگاهی استان یزد آموزش در جهاد دانشگاهی یزد در دو قالب آموزش‌های دانشگاهی و کوتاه مدت ذکر و تصریح کرد: آموزش‌ عالی جهاددانشگاهی یزد در قالب دانشگاه علم و هنر به عنوان بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی استان یزد با بیش از 7000 دانشجو در قریب 97 کدرشته در حال فعالیت است و آموزش‌های کوتاه مدت این سازمان نیز از طریق هشت مرکز آموزش در سطح استان صورت می‌گیرد.

وی یکی دیگر از فعالیت‌های جهادانشگاهی یزد را در حوزه پژوهش‌های بنیادی ذکر کرد که در قالب گروه‌های علمی و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف که از معروفترین آنها پژوهشگاه سلول‌های بنیادی رویان است، دنبال می‌شود.

وی اقدامات پژوهشی جهادانشگاهی یزد را در قالب یک پژوهشکده مواد نوین و سرامیکی، چندین گروه مطالعات تخصیص و تعدادی مرکز خدمات تخصصی مانند مراکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی، خدمات پزشکی، خاک و مصالح ساختمانی، محیزط زیست و غیره، معرفی کرد.

باصولی یکی دیگر از بخش‌های جهاددانشگاهی استان یزد را حوزه تجاری‌سازی عنوان کرد که در قالب مراکز رشد در جهت تولید علم به ثروت در حال فعالیت است و در این باره به فعالیت‌های صورت گرفته در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی یزد اشاره کرد.