دود ناشی از آتش همه فضای نگهداری دامها را فرا گرفت و گوسفندان را خفه کرد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، دامدار روستای مهریز برای از بین بردن آفت کک ‌و کنه،‌ نسبت به آتش زدن طویله دام های خود اقدام کرده بود که این آتش ابتدا خاموش شده ولی بعد از مدتی در نیمه ها شب به صورت مجدد موجب شعله ورشدن فضای طویله شد.

دود ناشی از آتش همه فضای نگهداری دامها را فرا گرفت و بیش از یکصد گوسفند را خفه کرد.

گفتنی است: رعایت احتیاط در مبارزه با آفات در پیشگیری از حوادث ضروری است.