دومین اهدای عضو در سال 98 با ایثار مرحوم امیر علی طاهری نژاد 4 ساله اهل بوشهر و ساکن اردکان انجام شد.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مسئول فراهم آوری اعضا علوم پزشکی یزد دومین اهدا عضو در سال 98 با ایثار و فداکاری مرحوم امیر علی طاهری نژاد 4 ساله اهل بوشهر و ساکن اردکان در بیمارستان شهید دکتر رهنمون به وقوع پیوست.

با این اهدای عضو و رضایت خانواده، اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان ابو علی سینای شیراز نجات بخش جان هموطنان شد.