فرمانده انتظامی بافق اجرای طرح های ارتقای امنیت اجتماعی را در برخورد و شناسایی مجرمان، قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر و سلب آسایش شهروندان موثر دانست.

بهگزارش خبرگزاری موج یزد، محمد کمالی فرمانده انتظامی بافق گفت: طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی از اقدامات موثر و ثابت پلیس و نیاز جامعه محسوب می شوند چرا که در هر زمانی کسانی هستند که باعث سلب آسایش شهروندان می شوند.

وی افزود: در سالجاری طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی زیادی از جمله طرح پاکسازی نقاط آلوده، طرح گشت زنی مناطق آموزشی، طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارز، طرح مبارزه با سوداگران مرگ، طرحهای پلیس راهور و غیره در سطح شهرستان انجام شده است و نتایج مثبتی نیز در برداشته است.

سرهنگ کمالی در این راستا از همفکری و مشارکت خوب مردمی با پلیس در طول سال تقدیر و تشکر  کرد.