کارشناسان آزمایشگاه و آب و خاک اداره کل محیط زیست یزد با هدف نظارت بر عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب استان یزد از محل تصفیه خانه مرکزی شرکت آب وفاضلاب یزد بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، نظر به ضرورت نظارت بر عملکرد تصفیه خانه های فاضلاب استان یزد، کارشناسان آزمایشگاه و آب و خاک اداره کل محیط زیست یزد از محل تصفیه خانه مرکزی شرکت آب وفاضلاب یزد بازدید به عمل آورده و این مرکز به لحاظ نحوه به کارگیری موازین زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفت.

سیستم تصفیه خانه مرکزی شهر یزد مجهز به سیستم تصفیه هوازی SBR  بوده که در حال حاضر پذیرای 24000 مترمکعب از فاضلاب خام می باشد.

فاضلاب شهری پس از تصفیه به مراکز مختلف از جمله شهرداری، منابع طبیعی، صنعت و باغ شهر کوثر واگذار گردیده و 270 هکتار از فضای سبز تصفیه خانه را آبیاری می نماید. تصفیه خانه دارای سیستم کنترل مرکزی و آزمایشگاه، به لحاظ سنجش روزانه پارامترهای فاضلاب و پساب می باشد.