مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: لقب پایتخت کتاب ایران یک جایگاه معنوی و فرهنگی به یزد بخشیده است.

به گزارش خبرگزاری موج یزد، مجید جوادیان زاده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: انتخاب یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران، یزد در رسانه ها تبدیل شده به یزد شهری که نامش با کتاب عجین شده است و این موضوع یک جایگاه معنوی و فرهنگی به یزد بخشیده است.

مهمترین دلیل برای انتخاب یزد به عنوان پایتخت کتاب ایران تنوع و گستردگی برنامه ها برای همه اقشار جامعه بود.

حمایت های مالی و معنوی، برند و برجسته شدن یزد و صاحب هویت شدن یزد از جمله مهمترین دستاوردهای این انتخاب است.

یزد در رسانه ها تبدیل شده به شهری که نامش با کتاب عجین شده است و این موضوع یک جایگاه معنوی و فرهنگی به یزد بخشیده است.