مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان گفت: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه ملی و اجتماعی است که همه باید در آن مشارکت داشته باشند.