رئیس کمیسیون عمران در شصت و پنجمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر رشت به رانت موجود در شهرداری و عوامل ایجاد کننده آن در حوزه صدور پروانه اشاره کرد و گفت: ارائه خدمات الکترونیک منجر به کاهش رانت های اطلاعاتی می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، رضا رسولی با اشاره به رانت موجود در شهرداری و عوامل ایجاد کننده آن در حوزه صدور پروانه ابراز نمود: بهترین راه حل، شفاف سازی در حوزه عملکردی شهرداری است.

وی افزود: بررسی ها نشان می دهد در یک منطقه ۵ دفتر مهندسی، ۲۰ درصد به لحاظ تعداد و ۶۰ درصد به لحاظ مساحت پروانه های ساختمانی صادر شده است و نشان می دهد در این دفاتر، ساخت و سازهایی با مساحت بالا صورت می گیرد و به نوعی به دنبال درشت دانه ها هستند.

رسولی با ارائه راهکار تصریح کرد: ابتدا ساختار طرح تفصیلی را باید اصلاح کنیم. انتظاراتی که ما داریم عرف در ساخت و ساز نیست بلکه بخش زیادی منطبق بر این نکته است که ضوابط ۱۱۹ صفحه ای که باید به فلوچارت تبدیل شده و پس از تصویب بصورت خدمات الکترونیکی در دسترس همگان قرار گیرد.

ایجاد پایگاه اطلاعاتی مکانمند در شهرداری واجب است

رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه ایجاد پایگاه اطلاعاتی مکانمند در شهرداری واجب است، تصریح کرد: وقتی اطلاع رسانی شفاف به درستی در شهرداری صورت نگیرد، رانت اطلاعاتی در شهرداری صورت می گیرد.

وی افزود: برای جلوگیری، راهکارهای مشخصی هم وجود دارد. اگر اراده ای برای همکاری باشد، می توانیم به نتیجه برسیم. با ایجاد یک سری زیر ساخت ها، ردیابی و ارایه اطلاعات یکسان به همه شهروندان می توانیم، مسیر درستی را طی کنیم.

رئیس کمیسیون عمران با اشاره به وضعیت بقرنج دیگر شهرداری های کشور به لحاظ منابع درآمدی ابراز کرد: در مدت اخیر به دلیل فقدان ثبات در مدیریت شهری، لغو ماده ۱۱ از دفترچه عوارض باعث شد از یک منبع درآمدی باز بمانیم.

باید به مسیر درست برگردیم

رسولی گفت: امیدوارم با ثبات مدیریتی در شهرداری و همدلی اعضای شورا بتوانیم به آرمان های روزهای نخست فعالیت پایبند بمانیم و انسجام خوبی هم بین ترکیب مدیریت شهری ایجاد کنیم. اگر هدف ما توسعه و تعالی رشت است، باید به مسیر درست برگردیم.

عضو شورا افزود: امروز دست مودت و اتحاد بسمت همه همکاران دراز میکنم. امروز دیوار شهرداری رشت و مدیریت شهری نه تنها کوتاه نیست، بلکه اصلا دیواری نیست. باید کنار هم قرار گرفته و پاسخگوی آیندگان باشیم.