دانشگاه علوم پزشکی گیلان مقام نخست بخش معارف قرآنی در دو رشته تالیف کتاب و مقاله نویسی، از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان مقام نخست بخش معارف قرآنی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت را در دو رشته تالیف کتاب و مقاله نویسی، از آن خود کرد.

در این زمینه فاطمه رمضانی پاکپور از دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رتبه نخست رشته مقاله نویسی گروه کارمندان و محسن مردانی گیوی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رتبه نخست رشته تالیف کتاب گروه استادان را از آن خود کردند.