رئیس تامین اجتماعی شفت گفت: کارفرمایان شفت ١٩٦ میلیارد ریالی به تامین اجتماعی این شهرستان بدهکار می باشند.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، محمد ولیزاده رئیس تامین اجتماعی شعبه شفت درگزارش عملکرد شش ماهه اول سالجاری با بیان اینکه درحال حاضربیش از ٦٠٠٠ بیمه شده اصلی و افزون بر ١٦٠٠ مستمری بگیر تحت پوشش خدمات این واحد می باشند افزود: ٣٨٠٠ بیمه شده اجباری بزرگترین گروه بیمه پردازان را تشکیل داده و حدود ١٩٠٠٠ نفردر سطح شهرستان تحت پوشش می باشند.

وی با اشاره به وجود بدهی ١٩٦ میلیارد ریالی کارفرمایان شهرستان به تامین اجتماعی افزود: علیرغم وجود این مطالبات طی نیمه نخست سالجاری بیش از ١٢٣ میلیارد ریال تعهدات بلندمدت و حدود ٨ میلیارد ریال مقرری بیمه بیکاری و بیش ازیک میلیارد ریال تعهدات کوتاه مدت پرداخت نموده ایم.

توسعه خدمات غیرحضوری وتلاش بمنظور کاهش مراجعات غیرضروری

رئیس تامین اجتماعی شفت توسعه خدمات غیرحضوری وتلاش بمنظور کاهش مراجعات غیرضروری با اشاعه فرهنگ بهره گیری ازقابلیتهای فراهم شده در بستر اینترنت را اصلی ترین اقدام شعبه در این مدت معرفی نمود.