رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: 15تجربه موفق بیمارستان های گیلان در جشنواره"تجارب موفق بیمارستانی" کشور ارایه شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، دکتر شاهرخ یوسف زاده رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان بیان کرد:  دستاورد موفق بیمارستان های گیلان با رویکرد مدیریت منابع و مصارف (کاهش هزینه و افزایش درآمد) در جشنواره تجارب موفق بیمارستان های کشور، (9 و 10 شهریورماه جاری) ارایه می شود.

یوسف زاده افزود: در این خصوص؛ استقرار برنامه سیماد (طرح سیستم یکپارچه مدیریت انبار دارو و تجهیزات در مراکز درمانی)، استقرار نظام ارجاع الکترونیک، کاهش هزینه مصرف آلبومین در بیمارستان رازی رشت، تجهیز بیش از 50 درصد بیمارستان های دولتی گیلان به سیستم تصفیه خانه فاضلاب- مدیریت پسماندهای بیمارستانی، توسعه و ارتقا سیستم مدیریت بیمارستانی، ارتقای درجه اعتبار بیمارستان و افزایش درآمد، بودجه ریزی عملیاتی و کاهش هزینه های غیر پرسنلی در مرکز آموزشی درمانی 17 شهریور رشت، از مهمترین دستاوردهای ارایه شده در این جشنواره است.

وی گفت: با استقرار این طرح ها، حدود 103 میلیارد تومان طی مدت زمان شش ماه، در دانشگاه علوم پزشکی گیلان، کاهش هزینه شده است.