محمد شهرکی خیر گنبدی به سمت رئیس مجمع خیرین سلامت رسید.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ، محمد شهرکی خیر زحمتکش و بخشنده گنبدی به عنوان رئیس مجمع خیرین سلامت گنبد کاووس و با حفظ سمت عضو هیئت مدیره مجمع خیرین استان گلستان انتخاب شد.