ایران و روسیه در رقابت های والیبال انتخابی المپیک 2020 به مصاف هم رفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، تیم ملی والیبال ایران و روسیه در رقابت های والیبال انتخابی المپیک 2020 امروز (یک شنبه 20 مرداد 98) از ساعت 20:30 دقیقه به مصاف هم رفتند.

شاگردان کولاکوویچ در حالی آماده این بازی شدند که در دو دیدار قبلی خود توانسته بودند از سد مکزیک و کوبا بگذرند. تیم ایران در بازی مقابل کوبا به سختی برنده شد، اما بازی دوم را به راحتی پشت سر گذاشت. کولاکوویچ هم در بازی دوم به بازیکنان اصلی استراحت داد تا مهیای این دیدار شوند.  

ست اول

نخستین امتیاز  را برای روس ها ثبت شد.

دومین امتیاز هم بعد از درخواست بازبینی از سوی سرمربی روسیه توسط این تیم کسب شد.

دریافت خوب معروف و ضربه عالی نخستین امتیاز را برای ایران به دست آورد.

بازیکنان روسیه روی دریافت عالی بودند آن ها امتیاز سوم را به دست آوردند.

بعد از ثبت نتیجه 3 بر یک به سود روسیه، ایران با یک اسپک و یک امتیاز سرویس از غفور بازی را به تساوی کشاند.

 اشتباه بازیکن روسیه باعث شد ایران برای اولین بار در این بازی پیش بیفتد.

امیر غفور یک امتیاز سرویس دیگر گرفت تا فاصله به 2 امتیاز برسد.

بعد از اینکه روسیه بالاخره به روند امتیازگیری ایران پایان داد، غفور ضربه ای زد که اول با رای داور امتیازش به ایران رسید، اما بازهم بازبینی به داد روسیه رسید و بازی به تساوی کشیده شد.

وقت استراحت فنی اول با حساب 8 بر 7 به سود ایران ثبت شد.

با سرویس خوب موزرسکی و فرصت طلبی مهاجم روسیه، این تیم یک امتیاز پیش افتاد.

 بعد از کسب یک امتیاز توسط ایران، نوبت به میلاد عبادی پور بود که در خط سرویس بدرخشد و بار دیگر ایران را پیش بیاندازد.

با اینکه داور امتیاز 11 را به روسیه به خاطر خطای چهار ضرب ایران داد، درخواست بازبینی کولاکوویچ یک وقفه طولانی را در بازی ایجاد کرد. بعد از چند بار بازبینی و کلنجار معروف با داور، بازهم امتیاز به روسیه رسید؛ اگرچه غفور هم یک کارت زرد از داور دریافت کرد!

سروریس امیر غفور به تور برخورد کرد تا امتیاز 14 برای روس ها ثبت شود.

آبشار خوب بازیکن روس ها یک امتیاز دیگر برای تیمش در پی داشت.

امیر غفور توانست با آبشار خوب خود امتیاز 13 را برای ایران رقم زند.

بعد از این وقفه طولانی شرایط برای ایران سخت شد و روسیه با سرویس های خوب اختلاف را به 3 رساند.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 13 به سود روسیه رقم خورد.

بازی با نتیجه 19 بر 14 به نفع روسیه ادامه دارد.

توپ پس از برخورد به دست مدافعان روس ها به بیرون رفت تا امتیاز 15 برای ایران ثبت شود.

آبشار عالی میلاد عبادی پور امتیاز ایران را به 16 رساند.

آبشار بازیکن روسیه امتیاز 20 را برای تیمش در پی داشت.

سرویس بازیکن روسیه با اختلاف زیاد به خارج از زمین رفت تا امتیاز 17 برای ایران رقم خورد.

دفاع خوب بازیکن روس امتیاز ها را به 21 بر 17 رساند.

دفاع مجدد روس ها امتیاز 22 را برایشان رقم زد.

کولاکوویچ بعد از نتیجه 22 بر 17 وقت استراحت دوم خود را درخواست کرد.

معنوی نژاد با ورودش به زمین یک امتیاز گرفت تا امتیاز ایران 18 شود.

محمد موسوی هم توسط مدافع روسیه دفاع شد تا حریف در آستانه پیروزی قرار بگیرد. 

موسوی در آستانه شکست یک دفاع انجام داد تا امتیاز قبلی را جبران کند.

در نهایت روس ها در این ست موفق شدند با حساب 25 بر19 به پیروزی رسند.

ست دوم

اولین امتیاز به نفع روس ها ثبت شد.

2 تیم در امتیازات ابتدایی برابر پیش رفتند و در امتیاز 2 برابر شدند.

روس ها با دفاع خوب خود امتیاز 2 را کسب می کنند.

ضربه بازیکن روسیه به بیرون از زمین رفت تا 3 بر 2 ایران جلو پیش افتد.

دو تیم در امتیاز 3 برابر شدند.

ضربه موسوی امتیاز 4 را برای ایران در پی داشت.

امیر غفور و معنوی نژاد 2 سرویس متوالی را هدر دادند.

با اینکه شفیعی فرصت داشت برتری ایران را به 2 امتیاز برساند، توسط موزرسکی دفاع شد.

آبشار میلاد عبادی پور به خارج از زمین رفت تا روس ها یک امتیاز پیش افتند.

یک امتیاز سرویس توسط موزرسکی 218 سانتی متری امتیاز 8 را برای روسیه به ارمغان آورد.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8 بر 6 ثبت شد.

بازی با نتیجه 10 بر 9 به نفع روس ها ادامه دارد.

آبشار امیر غفور در زمین روس ها خوابید تا دو تیم در امتیاز 10 برابر شوند.

دفاع عالی و تماشایی بچه ها امتیاز 11 را برایمان ثبت کرد.

آبشار موسوی امتیاز 12 را برای ایران رقم زد تا دو امتیاز پیش افتیم.

 یک دفاع دیگر از محمد موسوی باعث شد ایران 3 امتیاز از روسیه پیش بیفتد.

سرمربی روس ها پس از کسب سه امتیاز متوالی ایران در خواست وقت استراحت کرد.

سروریس قدرتی بازیکن روس امتیاز 11 را برایشان در پی داشت.

روس ها اختلاف امتیاز را به یک رساندند تا بازی با نتیجه 13 بر 12 ادامه داشته باشد.

سرویس بازیکن روس  خراب شد تا توپ و امتیاز از آن ایران شود.

سرویس پلتائف در زمین ایران خوابید؛ اگرچه داور امتیاز را به ایران داد و بعد از بازبینی این امتیاز به روس ها داده شد.

ضربه آروم میلاد عبادی پور امتیاز 15 را برای ایران در پی داشت.

آبشار بازیکن روس امتیاز ها را برابر 15 کرد.

توپ امیر غفور به خارج از زمین رفت تا امتیاز 16 برای روس ها ثبت شود.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 15 به سود روس ها رقم خورد.

دو تیم در امتیاز 17 برابر شدند.

آبشار امیر غفور امتیاز 18 رابرای ایران در پی داشت.

آبشار بازیکن روسیه امتیاز ها را برابر 18 کرد.

بازیکن روس از روی دست امیر غفور امتیاز 19 را برای تیمش ثبت کرد.

2 تیم تا امتیاز 20 برابر پیش رفتند و در امتیاز بعدی جنجال دیگری به وجود آمد.

در حالی که بازیکنان ایران به خطای دوضرب یک بازیکن روسیه اعتراض داشتند، داور امتیاز را به میزبان داد و اعتراض معروف هم وارد نبود.

بازی با نتیجه 22 بر 21 به نفع روسیه ادامه دارد.

دفاع بازیکن ما به خارج از زمین رفت تا امتیاز 23 برای روسیه رقم خورد.

امتیاز 24 برای روس ها ثبت شد.

 کولاکوویچ تقاضای وقت استراحت کرد.

آبشا زیبای سعید معروف یک امتیاز برای ایران در پی داشت تا امتیاز ها 22 بر 24 به نفع روسیه شود.

سرمربی روس ها درخواست وقت استراحت کرد.

ایران یک امتیاز دیگر توسط عبادی پور گرفت تا نتیجه 24 بر 23 شود.

آبشار بازیکن روسیه در زمین ایران خوابید تا امتیاز 25 برای روسیه ثبت شود.

روسیه در ست دوم نیز توانست با حساب 25 بر 23 ایران را شکست دهد.

ست سوم

اولین امتیاز برای روسیه رقم خورد.

ایران نیز اولین امتیاز خود را کسب کرد.

دو تیم در امتیاز دو برابر شدند.

ضربه دیدنی امیر غفور امتیاز 3 را برای ایران رقم زد.

آبشار بازیکن روسیه امتیاز 3 را برای تیمش در پی داشت.

ضربه روس ها امیتاز 4 را برایشان ثبت کرد.

تلاش بازیکنان ما برای دفاع توپ نتیجه ای نداشت تا یک امتیاز دیگر برای روس ها ثبت شود.

سرویس معنوی نژاد به تور برخورد تا امتیاز روس ها به 6 رسد.

باز ی با نتیجه 7 بر 4 ادامه دارد.

سرویس موسوی با تور برخورد تا امتیاز 8 برای روس ها رقم خورد.

اولین وقت استراحت فنی با نتیجه 8  به 5 سود روس ها ثبت شد.

میلاد عبادی پور کار سعید معروف را تکمیل کرد و امتیاز 6 را برای ایران رقم زد.

ضربه ولکوف امتیاز 9 را برای تیمش در پی داشت.

خطای میلاد عبادی پور امتیاز روس ها را به 10 رساند.

سرمربی ایران تقاضای وقت استراحت کرد.

توپ ولکوف این بار برای ما یک امتیاز در پی داشت تا امتیاز ها 10 بر 7 شود.

آبشار بازیکن روس امتیاز 11 را برای تیمش در پی داشت.

امیر غفور با آبشار زیبای خود امتیاز ایران را به 8 رساند.

آبشار بازیکن روس به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران به 9 رسد.

سرویس شفیعی با فاصله زیاد به خارج از زمین رفت تا امتیاز 12 برای روس ها رقم خورد.

یک امتیا برای ایران ثبت شد.

توپ موسوی در زمین روسیه خوابید تا امتیاز ها 12 بر 11 شود.

 دو تیم در امتیاز 12 برابر شدند.

آبشار زیبای موسوی امتیاز ایران را به 13 رساند.

سرویس بازیکن ما به تور برخورد تا امتیاز دو تیم برابر شود.

پاس بریده معروف برای موسوی امتیاز 14 را برایشان رقم زد.

سرویس مستقیم فیاضی امتیاز 15 را برای ایران ثبت کرد.

 ولکوفامتیاز روسیه را به 14 رساند.

امیر غفور تک دفاع شد تا دو تیم در امتیاز 15 برابر شوند.

امتیاز 16 برای ایران ثبت شد.

وقت استراحت فنی دوم با حساب 16 بر 15 به سودایران رقم خورد.

حمایت خوب روس ها امتیاز ها را برابر 16 کرد.

آبشار زیبای میلاد عبادی پور به دست مدافع برخورد کرد و به خارج از زمین رفت.

دفاع عالی شفیعی امتیاز ایران را به 18 رساند.

سرویس معروف به اوت رفت تا امتیاز روس ها 16 شود.

بازی با نتیجه 19 بر 17 به نفع ایران ادامه دارد.

توپ بازیکن روس ها به خارج از زمین رفت تا امتیاز ایران 20 شود.

سرمربی روسیه درخواست وقت استراحت کرد.

آبشار بازیکن روس به دست مدافعان ما برخورد کرد و به خارج از زمین رفت امتیاز 18 برای روس ها ثبت شود.

امتیاز 19 برای روس ها ثبت شد.

آبشار امیر غفور امتیاز ایران را به 21 رساند.

آبشار بازیکن روسیه اختلاف امتیاز را به یک رساند.

دو تیم در امتیاز 21 برابر شدند.

کولاکوویچ درخواست وقت استراحت کرد.

سرویس بازیکن روس با فاصله زیاد به خارج از زمین رفت تا امتیاز 22 برای ایران رقم خورد.

سرویس مجرد هم خراب شد تا امتیاز ها برابر 22 شود.

بازیکن روس یک امتیاز گرفت تا امتیاز روس ها 23 شود.

خطای تور از مدافع روسیه امتیاز ها را برابر 23 کرد.

سرویس فیاضی به تور برخورد کرد تا روس ها با یک امتیاز پیش افتند.

روس ها با کسب امتیاز 25 موفق شدند در این ست نیز با نتیجه 25 بر 23 پیروز شوند تا بلیت توکیو را کسب کنند و به المپیک راه یابند.