مدیر کل ورزش قرچک که سالهاست روی صندلی ریاست نشسته با پیمانکاران مجتمع ورزشی علی بن ابیطالب درگیر شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محسن خادمی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک با پیمانکار مجتمع ورزشی علی ابن ابیطالب درگیر شد.

علت این درگیری که فیلمش در فضای مجازی دست به دست می شود تعطیل کردن باشگاه توسط پیمانکار آن مجموعه بوده که محسن خادمی وقتی با درب بسته باشگاه مواجه می شود به همراهان خود می گوید قفل را بشکنند تا بتوانند وارد باشگاه شده و از امکانات آن استفاده کنند. در حین باز کردن قفل متوجه می شوند که پیمانکار در حال گرفتن فیلم از آنهاست که همین امر باعث می شود تشنج بیشتر شده و درگیری به صورت فیزیکی صورت گیرد.

پیگیری موج از این اتفاق بخشی از دلیل این اتفاق را روشن کرد.

افرادی خاص که توسط رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک به آن باشگاه می رفتند و از امکانات آن استفاده می کردند بدون هماهنگی با پیمانکار مجموعه بدون پرداخت شهریه یا مبلغی از آن سالن استفاده می کردند. وقتی پیمانکار مجتمع ورزشی علی ابن ابیطالب به این موضوع پی می برد در ساعت همان شیفت درب سالن را قفل می زند که کسی نتواند به صورت رایگان از آن مجموعه استفاده کند و این امر باعث می شود که محسن خادمی که  در محل مجتمع ورزشی در آن ساعت حضور داشته دستور به شکستن قفل بدهد و در نهایت باعث درگیری شود.

درگیری1

پیمانکار این مجموعه طبق قراردادی که با اداره ورزش و جوانان بسته بود به مدت 20 سال این مجموعه را در اختیار دارد و مسوولیت تمام و کمال آن مجتمع را بر عهده داشته است حال باید پرسید رییس اداره ورزش و جوانان قرچک چگونه به خود اجازه می دهد که دستور شکستن قفل مجموعه ای را بدهد؟ آیا استفاده از امکانات آن مجموعه برای رییس و معرفی شدگانش رایگان است؟ 

طبق شنیده های موج پیمانکار این مجتمع با حضور در فرمانداری در ارتباط با مراوداتی که با رییس اداره ورزش و جوانان قرچک داشته صحبت هایی انجام داده است که در آینده منتشر خواهد شد.