محمد رضا عمادی نایب رئیس فدراسیون جودو به دلیل آن که پروانه وکالت خود را از دست ندهد مجبور شد که از نائب رئیسی فدراسیون جودو استعفا دهد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد رضا عمادی که وکیل بین المللی است بعد از رفتن درخشان از ریاست فدراسیون جودو به دلیل منع قانون بازنشستگی، به عنوان سرپرست موقت فدراسیون جودو منصوب شد.

بعد از آن که آرش میراسماعیلی به عنوان رئیس فدراسیون جودو انتخاب شد، محمد رضا عمادی را به عنوان نایب رئیس خود در فدراسیون جودو انتخاب کرد.

حال بعد از مدتی محمد رضا عمادی، وکیل بین المللی به دلیل آن که پروانه وکالت خود را از دست ندهد مجبور شد که از نائب رئیسی فدراسیون جودو استعفا دهد.