کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص پرونده مرتضی اسدی از باشگاه گسترش فولاد تبریز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، باشگاه گسترش فولاد تبریز طبق خواسته مرتضی اسدی و براساس مستندات به پرداخت مبلغ 215 میلیون تومان در حق خواهان محکوم گردیده و تنها 30 روز به منظور پرداخت این مبلغ مهلت دارد. کمیته تعیین وضعیت در خصوص خسارات هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان، مواجه با تکلیفی نمی باشد. همچنین رای صادره ظرف مهلت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال است.