آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:
 
شکایت مهرداد کفشگری از باشگاه پرسپولیس
پرداخت 3/000/000/000 ریال بابت قرارداد و 60/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهرداد کفشگری (غیرقطعی)
 
شکایت میلاد کمندانی از باشگاه پدیده مشهد
پرداخت 2/400/000/000 ریال بابت قرارداد و 48/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق میلاد کمندانی (غیرقطعی)
 
شکایت محمد علوی از باشگاه کارون اروند خرمشهر
پرداخت 700/000/000 ریال بابت قرارداد و 14/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمد علوی (غیرقطعی)
 
شکایت بهمن روشنایی از باشگاه استقلال خوزستان
پرداخت 2/400/000/000 ریال بابت قرارداد و 48/000/000 ریال بابت هزینه رسیدگی در حق بهمن روشنایی (غیرقطعی)