معاون خدمات شهری شهرداری همدان از برگزاری سومین جلسه مانور دورمیزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، وحید علی ضمیر، معاون خدمات  شهری شهرداری همدان در جمع خبرنگاران در جلسه اجرای سومین مانور دورمیزی با موضوع تخریب یک مجتمع در هر منطقه، ابراز کرد: تجربه نشان داده است که پس از وقوع بحران‌ها و سوانح در بیشتر مناطق جهان، نیروهای مردمی و نهادهای دولتی با امکانات تحت اختیارخود وارد منطقه آسیب دیده می شوند اما اغلب عملکرد ناهماهنگ آنها، منجر به  بهره گیری ناصحیح از تمامی ظرفیت های موجود در صحنه حوادث می شود.

 

سومین مانور دورمیزی

علی ضمیر افزود:از همین رو یکی از راه های سنجش میزان آمادگی سازمان ها و نهاد های مسئول، اجرای تمرین و مانور جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف است .

وی مطرح کرد: مانور دور میزی بیشتر برروی فرآیندهای پاسخگویی و سلسله مراتب فرماندهی تمرکز دارد و طراحی و اجرای این مانور بسیار دشوارتر بوده و امکان ارزیابی دقیق تر آن نیز وجود دارد. 

معاون خدمات  شهری شهرداری همدان با اشاره به سومین جلسه مانور دورمیزی، افزود: باتوجه به افزایش هماهنگی میان تیم ها و سازمان های درگیر در حادثه، تعیین ضعف ها و کاستی های برنامه ریزی مدیریت حادثه و بحران، تعیین نقاط ضعف در منابع و تجهیزات موجود، آموزش، افزایش آگاهی و مهارت عملکردی تیم های واکنش اضطراری، پرسنل و مردم عادی و آزمایش برنامه ها و سیستم ها و سازمان ها در شرایط زنده، مانور دورمیزی با حضور اعضای شورای اسلامی و اعضای ستاد مدیریت بحران شهرداری با موضوع تخریب یک مجتمع در هر منطقه در اداره مدیریت بحران برگزار شد.

در  سومین جلسه مانور دورمیزی اعضای ستاد گزارشی از اقدامات و تمهیدات جهت مقابله با ساختمان تخریب شده در هر منطقه را طبق سناریو ارائه کردند و از زحمات و عملکرد خانم بیتا روحی، دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری همدان  تقدیر بعمل آمد.