در اولین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون صنایع برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، اولین جلسه کمیسیون تخصصی صنایع، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان همدان با حضور علی اصغر زبردست، رئیس اتاق بازرگانی همدان و اعضای کمیسیون در سالن جلسات اتاق همدان برگزار شد.

 رئیس اتاق همدان ضمن تشکر از عملکرد مثبت فلاح، ریاست کمیسیون صنایع  در دوره قبل خواستار فعالیت بیش از پیش کمیسیون با توجه به تشکیل کمیته های پیشنهادی اتاق همدان شد

زبردست افزود: فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه با اعلام پیشنهادات و مسائل خود، گامی مثبت در بهبود وضعیت اقتصادی کشور بردارند و همینطور بیان کرد: دولت نیز درصدد حل قوانین مخل کسب و کار است.

انتخابات کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان2

وی همچنین تأکید کرد: فعالین اقتصادی تحریم فروش نفت را یک فرصت بدانند نه یک تهدید.

وی همچنین خاطرنشان کرد: اتاق همدان در بحث بازاریابی در کشورهای دیگر نیز برنامه هایی در دست اقدام دارد که از جمله گشایش دفاتر نمایندگی در کشورهای هدف است.

انتخابات کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان3

در ادامه عبدالملکی، مسئول دبیرخانه کمیسیون های تخصصی اتاق همدان به قرائت شیوه نامه تشکیل کمیسیون ها که با تأیید هیأت رییسه و هیأت نمایندگان اتاق تدوین شده است پرداخت.

انتخابات کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی همدان4

در پایان باتوجه به دستورجلسه، انتخابات هیأت رییسه کمیسیون صنایع با رأی گیری از اعضا برگزار و محمدرضا جعفری نسب به عنوان رییس کمیسیون صنایع و صادق هراتی و علیرضا زارعی به عنوان نایب رییس اول و دوم کمیسیون  انتخاب شدند.