در مخابرات شهرستان نهاوند صورت گرفت: جلسه آموزشی طرح رنگین نت مخابرات منطقه همدان در شهرستان نهاوند با همکاران امور مشترکین و دفاتر پیشخوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، جلسه آموزشی طرح رنگین نت مخابرات منطقه همدان در شهرستان نهاوند با همکاران امور مشترکین و دفاتر پیشخوان برگزار شد.

در این جلسه یکی از کارشناسان سرویس های طرح رنگین نت  و مزایای طرح را تشریح کرد.