در جهاد کشاورزی استان همدان صورت می گیرد: دوره آموزشی زنبورداری مقدماتی روز دوشنبه 29 بهمن ماه راس ساعت 8و نیم صبح در نظام صنفی کشاورزی شهرستان همدان واقع در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، دوره آموزشی زنبورداری مقدماتی روز دوشنبه 29 بهمن ماه راس ساعت 8 و نیم صبح در نظام صنفی کشاورزی شهرستان همدان واقع در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان همدان برگزار می شود. 

لازم به ذکر است که مدرس این دوره محمدی است  و صدور گواهی آموزشی  توسط مرکز تحقیقات کشاورزی صورت می گیرد.