محسن جهانشیر گفت: قطعاً پس از راه‌اندازی اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان، تمام هیأت‌های ورزشی ملزم خواهند شد تا هیأت ورزشی شهرستان همدان خود را انتخاب و به این اداره معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری موج همدان، محسن جهانشیر گفت: در گذشته تمام امور شهرستان همدان توسط خود اداره کل ورزش و جوانان استان اداره می‌شد که این یک ضعف بزرگ است و ما در اولین گام به دنبال راه‌اندازی این اداره هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بیان کرد: در حال حاضر چارت‌بندی این اداره در دستور کار است و مکان آن را هم در یک ساختمانی خارج از اداره کل در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: قطعاً پس از راه‌اندازی اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان، تمام هیأت‌های ورزشی ملزم خواهند شد تا هیأت ورزشی شهرستان همدان خود را انتخاب و به این اداره معرفی کنند.

جهانشیر این حرکت را دارای محاسن زیادی دانست و گفت: نیمی از وقت و تمرکز اداره کل ورزش و جوانان استان و همچنین هیأت‌های استانی معطوف به رتق و فتق امور شهرستان همدان شده که با راه اندازی اداره ورزش و جوانان شهرستان و به‌ تبع آن هیأت‌های شهرستان شاهد شکوفایی بیشتر ورزش دیگر شهرستان‌ها نیز خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان همدان نیز مشخص شده که با راه‌اندازی این اداره، معرفی خواهد شد