محمدرضا محمودی گفت: پساب تصفیه خانه گنج یاب نور مطابق استانداردهای ایران و با قوانین زیست محیطی وارد اراضی کشاورزی می شود

به گزارش خبرگزاری موج، معاون بهره برداری آبفای شهری مازندران با اشاره به آغاز فعالیت تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر گنج یاب نور در دی ماه سال گذشته گفت: آزمایشات پساب خروجی از این تصفیه خانه مطابق با قوانین زیست محیطی و استانداردهای ایران و با رعایت کامل فرایند تصفیه و عملیات گندزدائی در صنعت کشاورزی استفاده می شود.

محمودی، با اشاره به اینکه استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب یا بازچرخانی آب یکی از راهکارهای مهم در شرایط خشکسالی و کمبود آب در سطح جهان است، اظهار داشت: استفاده از پساب به عنوان منابع تامین آب پیوسته و برنامه ریزی برای تامین آب در صنعت کشاورزی از جمله راهکارهای اساسی کشورهایی که به لحاظ اقلیمی در زیر مجموعه مناطق خشک و نیمه خشک مانند ایران قرار دارند، مد نظر کارشناسان و دانشمندان صنعت آب در سطح جهانی می باشد.

وی با بیان اینکه مسکن مهر گنج یاب دارای ۲۵۸ واحد مسکونی است، افزود: در حال حاضر ۱۵۰ اشتراک فاضلاب در این مجتمع نصب و فعال سازی شده است.

معاون بهره برداری آبفاشهری مازندران، گفت: هم اکنون ۱۷۰ متر مکعب پساب در شبانه روز در مسکن مهر گنج یاب تولید می شود.

محمودی، ادامه داد: در حال حاضر ۵۰ هزار متر مکعب پساب در شبانه روز از تصفیه خانه های فاضلاب استان مازندران تولید می شود که بارعایت کامل فرایند تصفیه و عملیات گندزدایی و بر اساس استانداردهای موجود برای استفاده کشاورزی وارد نزدیک ترین آب بندان منطقه می شود.