کوروش یوسفی بیان داشت:دستگاه های فرهنگی نسبت به مباحث آسیب زای حاشیه نشینی ساری بی اعتنا هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، عضو شورای شهر ساری حاشیه نشینی را دغدغه مهم شهر ساری دانست و گفت: هفت درصد جمعیت شهری شامل ۲۴ هزار نفر را حاشیه نشین تشکیل می دهند و حاشیه نشینی ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی را دامن می زند.

یوسفی با بیان اینکه دستگاه های فرهنگی نسبت به مباحث آسیب زای حاشیه نشینی بی اعتنا هستند اظهار داشت: دستگاه های فرهنگی به داد حاشیه نیشنان برسند و بسیاری از آسیب ها در این بخش است.

وی گفت: دستگاه های فرهنگی به کمک شهرداری و شورا بیایند تا آسیب های اجتماعی را در مناطق حاشیه کمتر کنیم.

یوسفی در ادامه خواستار استانداردسازی رفتار سازمانی کارکنان شهرداری شد و گفت: مشتری مداری اساس و ماهیت کار شورا است و باید تکریم ارباب رجوع مدنظر قرار گیرد.

عضو شورای شهر ساری تعداد ملاقات عمومی اعضای شورای شهر در خرداد و تیرماه را ۴۸۷ مورد برشمرد و گفت: از این تعداد ۳۴۶ نفر مرد و بقیه بانوان بوده است.

کوروش یوسفی نیازسنجی را امری مهم برشمرد و گفت: اشتغال و نیازهای مالی بیشترین میزان فراوانی و درخواست مراجعان بوده است.