سید احمد طاهری بر ضرورت توسعه کشت گیاهان دارویی و سیاه ریشه در اراضی شیبدار و بازدید مستمر کارشناسان از باغات احداثی ومشاوره فنی به باغداران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی بابل با اشاره به برگزاری نشست بررسی اراضی شیبدار و گیاهان دارویی با محوریت "اقتصاد مقاومتی" با حضور روسای ادارات وابسته و پیوسته  در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابل، به اهمیت و ضرورت کشت درختان سیاه ریشه و گیاهان دارویی در اراضی شیبدار و زراعت چوب که می تواند باعث جلوگیری از فرسایش خاک، آبخیزداری و ایجاد درآمد اقتصادی برای کشاورزان منطقه شود و بازدید مستمر از باغات احداثی سال گذشته  و مشاوره فنی به باغداران تاکید کرد.

سد احمد طاهری بیان کرد: معرفی یک نماینده دائمی و مطلع به دبیرخانه کارگروه اراضی شیبدار از طرف منابع طبیعی، استعلام و پیگیری اراضی واگذاری طرح خروج دام جهت کشت سیاه ریشه و یا گیاهان دارویی توسط منابع طبیعی، حضور  همکاران منابع طبیعی (سرجنگلبان ،نقشه بردار)جهت حسن انجام کار درهنگام شناسایی عرصه، تعیین نقاط utm در شناسایی عرصه توسعه باغات سیاه ریشه، شناسایی و معرفی متقاضیان کشت گیاهان دارویی توسط اداره منابع طبیعی شهرستان و مراکز، برگزاری جلسه کمیته فنی 15 و 30 هر ماه،بهره برداری از اراضی ملی زیر 2.5 هکتار که براساس دستورالعمل بازده اقتصادی برای کشت سیاه ریشه ندارد، جهت توسعه کشت گیاهان دارویی در درصورت تمایل متقاضی ، از موارد مقرری در این نشست بود.