مهدی عبوری به وضعیت نیروگاه زباله‌سوز ساری اشاره و گفت: ۳۰ میلیارد تومان برای این پروژه تزریق‌شده و در آینده نزدیک این پروژه افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، شهردار ساری به اهمیت نیروگاه زباله سوز که امروز زباله های شهر ساری در منطقه کوهستانی دفع می‌کنند، اشاره کرد و یادآور شد: در طی  پیگیری‌ها اعتبارات زیادی بالغ بر 30 میلیارد تومان تزریق شده که همزمان با تکمیل شدن ساختمان نیروگاه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزایش سرانه اعتباری شهروندان ساروی را از دیگر تلاش‌های مدیریت شهری برشمرد و گفت: سرانه اعتباری هر ساروی از ۲۶۹ هزار تومان در سال ۹۱ به بیش از یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ساری جاری رسیده و این به معنای ایجاد اشتغال است.

عبوری،  بابیان اینکه تاکنون ۱۰ زیرگذر و ۱۶ دوربرگردان در مرکز شهر اجراشده است، افزود: زمانی ساری در حسرت یک موزه و شهربازی مناسب بود و ساحل پر از زباله قبل از ساخت پارک ملل هیچ‌گاه فراموش نمی‌شود.

شهردار ساری با اعلام اینکه با توکل به خداوند متعال توانستیم اعتماد را میان مردم و شهرداری ایجاد کنیم، خاطرنشان کرد: در طول این مدت سعی‌کرده‌ام بیشتر عمل کنم تا این که فقط حرف بزنم، ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺮﻭه‌هاﯼ ﺷﻬﺮﯼ ﺳﺎﺭﯼ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﮐردیم و با ایجاد ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﺟﻠﻮه‌هاﯼ ﺑﯽ‌ﻧﻈﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻔﮑﺮ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻬﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاشتیم.

عبوری

وی با بیان اینکه با  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯿﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ بالا برده و  ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ایجاد کنیم، تصریح کرد: ﺳﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺗﻼﺵ شبانه روزی ﺗﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﺗﻮﺍنسته ﺳﺮﺍﻧﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺳﺎﺭﻭﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ 269 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻭ 700 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1397 برساند که این بیانگر ایجاد ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ، انجام  ﭘﺮﻭژه‌هاﯼ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬر است؛ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ حساس ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺗﻮﺍنستیم ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ دهیم.

مهدی عبوری با اشاره به اینکه ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ مختلف ﺷﻬﺮ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪه ﺍست، تأکید کرد: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭﻻﯾﺖ ﺩﺭ نیمه شعبان، تصمیم گرفتیم تا ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮیع‌تر ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﻭﮊه ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ کنیم تا ﺳﺎﺭﯼ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﺍشته باشد و امروز ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﻠﻞ ﻭ ﭘﺎﺭﮎ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺩﺭ ﺳﯿﮑﻮﺗﭙﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 2 ﻫﺰﺍﺭ ﻫﮑﺘﺎﺭ در ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ.