مهندس نورعلی قاسمی با اشاره به اینکه کاهش تلفات در برق یکی از عوامل مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: در سال 96 در سطح استان 195 دستگاه ترانس کم تلفات نصب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، دبیرکمیته کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت:کاهش تلفات به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش توزیع نیروی برق و از مسائل استراتژیک، بلند مدت و یکی از مهمترین اهداف صنعت برق است.

وی افزود: هدف نهایی وزارت نیرو و شرکت توانیر، رساندن تلفات در حد استانداردهای جهانی در محدوده زمانی قابل قبول است.

قاسمی گفت: در سال 96 بالغ بر 45 کیلومتر شبکه 20 کیلو ولت، 66 کیلومتر شبکه فشار ضعیف، 195 دستگاه ترانس کم تلفات با مجموع ظرفیت 23193 کیلو ولت آمپر احداث گردید.

دبیرکمیته کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق مازندران بیان داشت: در حوزه بازرسی و تعویض کنتورهای معیوب با تعویض 17663 دستگاه کنتور معیوب و کشف 4607 برق غیر مجاز از هدر رفت 81 میلیون کیلوولت ساعت انرژی جلوگیری به عمل آمد.

برق

وی با اشاره به اینکه در پایش شبکه بالغ بر 6824 برق غیر مجاز جمع آوری و به انشعاب تبدیل گردید، افزود؛ 38524 دستگاه کنتور مکانیکی فیکس شد و برای ساماندهی معابر 1677 دستگاه کنتور نصب و بالغ بر 42 کیلومتر کابل سرویس فرسوده و با مقاطع پائین تعویض گردید.

دبیرکمیته کاهش تلفات شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: در سال 96 علی  رغم تغییر قرائت کنتور از 8 دوره به 6 دوره و نیز افزایش 10 درصدی فروش انرژی نسبت به سال گذشته و همچنین کاهش انرژی معابر نسبت به کل انرژی در مقایسه با سنوات گذشته تلفات به عدد پایدار 13/35 درصد رسید.

نورعلی قاسمی در پایان بیان داشت: در صورت تزریق اعتبارات قابل توجه در سال جدید نسبت به کاهش تلفات در برق در سطح شرکت توزیع نیروی برق مازندران اقدامات موثرتری صورت خواهد پذیرفت.