سخنگوی شورای صنفی نمایش در مورد الزامی شدن قراردادهای مکانیزه میان توزیع کننده و سینمادار توضیح داد.

به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری موج یک شنبه گذشته از سوی شورای صنفی نمایش اعلام شد که ثبت مکانیزه قراردادهای بین توزیع کنندگان و سینماداران برای صدور حواله نمایش فیلم ها از نیمه دوم سال الزامی می شود. بر همین اساس، غلامرضا فرجی در پاسخ به خبرنگار موج در مورد قراردادهای مکانیزه میان پخش کننده و سینمادار گفت: مدت زیادی است که در شورای صنفی نمایش بر روی این موضوع متمرکز شده و کار می کند. در واقع قرارداد مکانیزه میان توزیع کننده و سینما دار به معنی جایگزینی قراردادهای دستی بین این دو گروه با قراردادهای ثبت شده در یک سامانه در دست طراحی است.

وی تشریح کرد: در حالت جدید شماره پروانه نمایش فیلم و سالن نمایش در سیستم ذکر می شود و سالن دار و این طرح در نیمه دوم سال اجرایی می شود توزیع کننده موظف هستند که بر اساس آن عمل کنند.

سخنگوی شورای صنفی نمایش در مورد مزایای مکانیزه شدن این قراردادها گفت: ما به دنبال این هستیم که به این طریق هم در سیستم توزیع و هم سینماداری از روش های دستی خارج شده و به طور کامل مکانیزه شویم بر اساس این طرح، سینمادار موظف می شود در همان زمان و سالنی که در این قرارداد ذکر می شود، آثار را نمایش دهد.

فرجی ادامه داد: با مکانیزه شدن جزییات قراردادها، پخش کننده می تواند به صورت آنلاین سالن های نمایش دهنده فیلم هایش را رصد کند. در حال حاضر هم این نظارت وجود دارد اما سیستم قراردادهای ما کماکان دستی است که به دنبال تغییر آن به مکانیزه هستیم. تا پیش از این و قرارداد توزیع کننده و سینمادار که به طور دستی تنظیم شده بود به شورای صنفی ارائه می شد و بر اساس آن حواله صادر می شد.

وی تصریح کرد: همکاران ما در حال طراحی و آماده سازی سامانه ممربوطه هستند تا از نیمه دوم راه اندازی شود.