به گزارش خبرگزاری موج، ترتیل جزء هشتم قرآن کریم با صدای پرهیزگار به این شرح است: