بازرس انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجمع عمومی عادی انجمن صنفی برنامه ریزان و دستیاران کارگردان راس ساعت 16روز چهارشنبه مورخ 7 آذرماه (پیرو اعلام قبلی)، با حضور ۱۳۸ نفر از اعضا، از مجموع ۲۶۷ عضو  و با حضور و نظارت نماینده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  تشکیل شد.

در ابتدای این مجمع گزارش عملکرد یکساله هیات مدیره توسط مریم هژیروند رئیس صنف و گزارش مالی انجمن توسط کاوه صباغ زاده (خزانه دار) برای اعضا قرائت گردید. سپس رای گیری برای انتخاب بازرس انجام شد که پس از اخذ و شمارش آرا ، سیامک مردانه به عنوان بازرس و مسعود میمی به عنوان  علی البدل بازرس برای مدت یکسال انتخاب شدند.