فرشته طائرپور نوشت: سینمای صد و چند ساله ما، هر سال بیشتر می آموزد مهارت ماندگاری و بالندگی را ... و بی اعتنایی به جفاها و خطاها و کاستی ها را...

 فرشته طائرپور، تهیه کننده سینمای ایران، در دلنوشته ای کوتاه به مناسبت روز ملی سینما برای خبرگزاری موج نوشت:

"سینمای صد و چند ساله ما، هر سال هم جوان تر می شود، هم بالغ تر.

هرسال بیشتر میآموزد مهارت ماندگاری و بالندگی را...و بی اعتنایی به جفاها و خطاها و کاستی ها را.

هرسال مقاوم تر و متین تر می شود در برخورد با محدودیت های فرسایشی رسانه های رسمی از یکسو و نامحدودی بی اخلاق رسانه های مجازی از سوی دیگر.

روز ملی چنین پدیده گرانبهایی، بر همه کسانی که بعنوان سازنده و حامی و مخاطب، در بقا و ارتقای آن نقشی داشته اند، مبارک."