رضا صائمی به مناسبت روز ملی سینما در متن کوتاهی نوشت:روز ملی سینما که می شود یاد حسن پورشیرازی می افتم...در مهمان مامان...

رضا صائمی، منتقد سینما، در دلنوشته ای کوتاه به مناسبت روز ملی سینما برای خبرگزاری موج نوشت:

روز ملی سینما که می شود یاد حسن پورشیرازی می افتم...در مهمان مامان...یاد آن سکانس بی نظیر جلسه آپارتچی های سینما در اتاق آقای دکتر(امین حیایی)...و خاطره بازی عاشقانه آن جمع پریشان درباره فیلم ها...آدمهایی که دور هم جمع شدند تا درباره حقوق معوقه و اوضاع بد مالیشان تصمیم بگیرند...از سینمایی که دار و ندارشان را پایش داده اند گِله کنند اما وسط آن درد دلها، به خاطراتشان از فیلم ها گریز می زنند و غرق در شوق و شعف می شوند...چقدر عاشقانِ سینما این حال و قال را می فهمند و با آنکه سینما آنها را از زندگی انداخته، نمی توانند بدون آن زندگی کنند...چیست در دل این پردهِ نقرای... در این قابی که مغلوبش شده ایم...که درد و درمانمان از آن است و روزی که پرده بیفتد نه ما می مانیم و نه زندگی.