مدیر شبکه تلویزیونی شما در حکمی مهدی خدایی را به سمت مدیر طرح و برنامه شبکه شما منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد مهدی قاسمی مدیر شبکه تلویزیونی شما در حکمی مهدی خدایی را به سمت مدیر طرح و برنامه شبکه شما منصوب کرد.

وی در این حکم به اهمیت نقش و جایگاه مدیریت طرح و برنامه در شبکه شما اشاره کرد و ضرورت برنامه ریزی سالانه برای تدوین تعهدات برنامه ای شبکه، دریافت و تبیین اهداف اولویت ها و سیاست های کلان سازمان، دریافت و بررسی اولیه طرح ها، هماهنگی و تعامل مستمر با گروه های برنامه ساز ارتباط، هماهنگی و تعامل مستمر با اداره کل طرح و برنامه مرکز سیمای استان ها و... را از مامویت های مهم این مدیریت برشمرد.

قاسمی همچنین در این حکم مسئولیت روابط عمومی و فضای مجازی شبکه شما را به مهدی خدایی واگذار کرد.