هیات منصفه مطبوعات، مدیران مسئول روزنامه های اعتماد و ایران را با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر مطالب خلاف واقع مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف ندانست.

به گزارش خبرگزاری موج، دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات استان تهران برای رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامه های اعتماد و ایران و پایگاه خبری افکارنیوز در شعبه ٩ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدرضا محمدی کشکولی برگزار شد. 

در  پایان جلسه امروز دادگاه، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و مدیران مسئول  روزنامه های اعتماد و ایران را مجرم تشخیص داد و مستحق تخفیف ندانست.

همچنین در جلسه امروز به پرونده مدیرمسئول روزنامه افکار با شکایت مدعی العموم و اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که با نظر  هیات منصفه مطبوعات مدیرمسئول این روزنامه مجرم شناخته نشد.

سیدحکمت الله موسوی مدیرمسئول افکارنیوز با شکایت مدعی العموم و با عنوان اتهامی نشر مطالب خلاف واقع از سوی اعضای هیات منصفه استان تهران مجرم شناخته نشد.