رئیس کل دادگستری استان فارس در رأس هیأتی به طور سرزده از حوزه قضایی زرقان بازدید کرد و روند رسیدگی به پرونده های قضایی و عملکرد قضات و کارکنان این مجموعه قضایی را از نزدیک بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از فارس، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان فارس که در رأس هیأتی به طور سرزده از حوزه قضایی زرقان بازدید کرد، روند رسیدگی به پرونده های قضایی و عملکرد قضات و کارکنان این مجموعه قضایی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

در این دیدار ضمن تبادل نظر با قضات و کارکنان در راستای شناسایی کمبود های موجود، بر هم افزایی و همکاری قضات و کارکنان مجموعه در راستای ارائه هر چه بهتر خدمات قضایی به مراجعان و اجرای دقیق تکالیف قانونی و شرعی تأکید کرد.

بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان فارس از دادگاه عمومی بخش زرقان 1

وی با بیان اینکه  این بازدید ها در راستای برنامه های عملیاتی دادگستری استان و با هدف نظارت بر عملکرد و بررسی نظم اداری و سازمانی انجام می گیرد گفت: انضباط اداری و نظم حاکم بر مجموعه زمینه ارتقاء کیفی خدمت رسانی را فراهم می کنم بنابراین نظم بخشی به امور از جمله اقدامات پایه ای و مورد تأکید مدیریت ارشد قضایی استان است.

بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان فارس از دادگاه عمومی بخش زرقان 5

وی در گفتگو با کارکنان بر محور قرار گرفتن کار جهادی تأکید کرد و افزود: در شرایط سخت کنونی اقتصادی ما در دستگاه قضایی حامی و پشتیبان مردم در احقاق حقوقشان هستیم بنابراین باید با رعایت نظم و انضباط ، دقت و سرعت در رسیدگی ها، حساسیت در پیگیری پرونده های مهم و امنیتی و پاسخگویی به موقع و با روی گشاده به مراجعان رضایتمندی آنان را از عملکرد دستگاه قضایی افزایش دهیم .

بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان فارس از دادگاه عمومی بخش زرقان 2

رئیس کل دادگستری استان فارس وجود مشکلات در هر سیستم را امری طبیعی خواند و تصریح کرد: شناسایی مشکلات در سیستم های ارائه خدمات و برطرف کردن به موقع نقاط ضعف از جمله وظایف مدیریت است که انتظار می رود مدیران حوزه های قضایی پیش از ورود هر هیئت نظارتی خود نسبت به رفع نقایص احتمالی مجموعه تحت مدیریت خود اقدام کنند.

بازدید سرزده رئیس کل دادگستری استان فارس از دادگاه عمومی بخش زرقان 3

القاصی مهر در پایان بر نظارت دقیق رئیس حوزه قضایی و قضات بر عملکرد کارکنان و رعایت ضوابط اداری تأکید کرد و خاطر نشان ساخت: اجرای دقیق دستورالعمل ها و بخشنامه ها بخصوص کاهش جمعیت کیفری ، ساماندهی اجرای احکام و بایگانی ها ، سوق دادن مراجعان به استفاده از امکانات و خدمات الکترونیک قضایی و موضوع تکریم ارباب رجوع و احترام به حقوق شهروندی مراجعان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.