محمودرضا امینی - فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تکمیل و ارتقاء الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت بنا بر دلایل و مستندات و در نظر گرفتن واقعیت های کشور از سوی معظم له مطرح شده است.

آنچه که مقام معظم رهبری درباره الگوی پیشرفت دستور فرمودند، خلق الساعه و بدون تحقیق نیست. بلکه چندین سال قبل یک مرکزی تشکیل شد تا به عنوان ضرورتی انکارناپذیر، الگویی برای پیشرفت بومی با معیارهای اسلامی تهیه شود.

بحث پیشرفت و توسعه مدل هایی در دنیا دارد، اما ما وقتی نگاه می کنیم پیشرفت و توسعه را تنها در فرایند توسعه اروپایی و آمریکایی نگاه می کنیم. ولی واقعیت این است که آنها نیز پیشرفت و توسعه خود را بر مبنای یک تفکر و فلسفه جدی بنیاد نهاده اند.

اگر چه تفکر و فلسفه بنیادین جمهوری اسلامی، مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص) و ولایت مطلقه فقیه است، اما به عنوان یک الگوسازی و چارچوب سازی که قوانین، گفتمان ها و رفتارها در داخل آن شکل گیرد، مشخص شده که بسیاری از مسائل گنگ و بدون چارچوب نظری است.

به همین دلیل، اگر چه جامعه ای هستیم که مایلیم بر اساس اصول اسلامی حرکت کنیم، اما ناچار از متغیرهای اجتماعی و متغیرهای تاثیرگذاری بین المللی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاثیر پذیرفته ایم.

به همین دلیل نیاز بود که نخبگان جامعه، دانشگاهیان و حوزویان و گروه های علمی یک چارچوب مشخص برای توسعه و پیشرفت بر پایه اسلامی – ایرانی تدوین کند.

این الگو پس از هفت سال، کار علمی و فرهنگی و در نظر گرفتن جمیع جهات و با هدایت های مقام عظمای ولایت تحت عنوان الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت نهایی شده و امروز نیز مقام عظمای ولایت فراخوان داده اند تا گروه های مختلف برای تکمیل و ارتقاء این الگو وارد میدان شوند.

الگوی فوق از سوی یک عده پژوهشگر و محقق نخبه پس از هفت سال کار علمی تدوین شده است. اما یک تئوری است و باید در چارچوب عملی نیز نمود پیدا کند.

بر این اساس مقام معظم رهبری تاکید فرمودند که ظرفیت های عملی و نظری موجود در کشور مانند دولت، مجلس، شورای نگهبان، حوزه و دانشگاه و ... یک بازنگری در این نگاه داشته و آن را به روزرسانی کرده و ضمانت های اجرایی آن را مطرح کنند.

اگر چه رهبری عظیم الشان انقلاب اسلامی از دولت، مجلس، مجمع تشخیص مصحلت، حوزویان، دانشگاهیان و ... برای تکمیل الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت نظرخواهی فرموده اند، اما یک نکته بسیار مهم در ابلاغ این الگو وجود دارد و آنهم این است که دولت و دیگر نهادها در حال حاضر باید این الگو را به عنوان یک سند بالادستی نگاه کنند، نه اینکه تلاش کنند تا قوانین فراتر از الگوی فوق را به بهانه تکمیل، تصویب و اجرا کنند.

بنابراین در حال حاضر این الگو یک سند بالادستی و لازم الاجرا است.

در حال حاضر یک چارچوبی برای آینده کشور با چشم انداز 50 ساله تدوین شده و همه باید در این چارچوب حرکت کنیم. اگر راه های چه تلاش برای ارتقا و تکمیل آن نیز مسدود نشده است.

در حال حاضر و با استناد به اظهار نظر نهادهای رسمی بین المللی، ایران در حوزه های مختلف در جهان و منطقه دارای اهمیت بوده و مطرح است، اما اگر بخواهیم در حوزه اقتصاد، رفتارهای اجتماعی، گفتارهای عملی، معرفت شناسی، هنجارها و ناهنجاری ها را شناسایی کنیم، نمی توانیم تفاوت ویژه ای میان ایران و دیگران به ویژه کشورهایی که با آنها در حال رقابت هستیم، تشخیص دهیم.

اما با اجرای صحیح الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ما با دیگران تفاوت فاحشی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی پیدا کرده و دیگر کشورها می توانند از این الگو برای ارتقاء خود استفاده کنند.

به عبارتی مهمترین ویژگی این دستورالعمل مقام معظم رهبری، ارزش و توجه قانونی است که به این کلیات داده شده است. با این حاشیه که کارشناسان و نخبگان و دستگاه های مختلف می توانند نظرات خود را مطرح کنند، اما نباید از اصول عدول کرد.

امروز نظام ما یک نظام اسلامی است، اما نمی توانیم به صراحت بگوییم که دولت ما هم اسلامی است. یا جامعه ما کاملا اسلامی است. تنها با اجرای این الگو است که می توانیم ادعا کنیم که یک جامعه اسلامی در اصول و عمل چگونه باید باشد.

بنابراین الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، یک موضوع بسیار مهمی است و همه دستگاه ها و نهادها و حتی رسانه ها باید به آن به صورت جدی توجه کرده تا به نقطه مطلوب برسیم.

از سوی دیگر باید توجه داشت که الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت یک الگوی زودبازده نیست. بلکه عملا اجرای آن از حداقل سه سال دیگر آغاز شده و افق و چشم انداز آن برای 50 سال آینده است.

یعنی ما کاری که سال ها به تاخیر انداخته ایم، را آغاز کرده ایم. در طول مسیر باید به طور مرتب گذشته را بررسی و اشکال یابی کرده و برای رفع اشکالات و نواقص و موانع احتمالی تلاش کنیم.

راهی که به طور قطع می تواند ایران را به قله رفیع توسعه برساند.